Virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. Årsrapport 2017


Bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen er North Media A/S’ øverste myndighed, der vælger selskabets bestyrelse og er ansvarlig for den overordnede ledelse af selskabet. Bestyrelsen fører tilsyn med selskabets virksomhed og påser, at selskabet ledes forsvarligt og i overensstemmelse med selskabets vedtægter, selskabsloven og andre love, der måtte have betydning for selskabet. Bestyrelsens væsentligste opgaver er at fastlægge de overordnede mål og strategier, udstikke klare retningslinjer for ansvarsfordeling, planlægning og risikostyring samt at udvælge en kompetent direktion og være en tilgængelig og aktiv sparringspartner for denne.
Bestyrelsen består af fire medlemmer med selskabets hovedaktionær,
Richard Bunck, som formand.

Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Direktionen udarbejder, i overensstemmelse med de af bestyrelsen udarbejdede retningslinjer og anvisninger, handlingsplaner og budgetter, der understøtter selskabernes strategier, og rapporterer løbende resultatudvikling, risici og andre væsentlige informationer til bestyrelsen.

Direktionen består af fem koncerndirektører: Kåre Stausø Wigh, ordførende koncerndirektør & CFO, samt fire administrerende direktører med ansvar for hver deres segment og med direkte reference til en selvstændig bestyrelse.

Koncernens aktiviteter er opdelt i fire segmenter:
• FK Distribution, adm. direktør Mads Dahl Møberg Andersen
• North Media Aviser, adm. direktør Gorm Wesing Flyvholm
• North Media Online, adm. direktør Henrik Løvig Jensen
• BEKEY, adm. direktør Søren Jacob Frederik Holmblad

North Media A/S’ bestyrelse og den administrerende direktør for hvert af de fire segmenter samt ordførende koncerndirektør & CFO udgør den øverste operationelle ledelse (Chief Operating Decision Makers, CODM) med fokus på og ansvar for koncernens fire segmenter. Direktionen er ansvarlig
for den tværgående produkt- og forretningsudvikling samt for fælles HR-retningslinjer og værdier.

I 2017 har der været afholdt 9 bestyrelsesmøder, mod 14 i 2016.