Ejerforhold

Ejerforhold

Koncernen og Fondsbørsen

Som den første mediekoncern i Danmark blev North Media A/S i maj 1996 noteret på Københavns Fondsbørs.

Aktiekapitalen

Selskabets aktiekapital er 100.275.000 kr. fordelt på 20.055.000 stk. aktier á nominelt 5,00 kr.

Bemyndigelse

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 25 mio. kr.

Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier.
Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 31. marts 2022.

Egne kapitalandele

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade North Media A/S erhverve egne aktier med en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på fem år indtil den 26. marts 2020.

Selskabets beholdning af egne kapitalandele var den 31. december 2017 på 1.205.000 stk. (2016: 1.485.000 stk.) svarende til 6,01 % af aktiekapitalen.

Aktionærer

Den fortegnelse, som selskabet fører i henhold til selskabsloven over aktionærer, der ejer mindst 5 % af aktiekapitalen, omfatter:

Olav W. Hansen A/S
Holmboes Alle 1
8700 Horsens
og herunder nærtstående parter ejer 2.011.832 stk. aktier svarende til en ejerandel på 10,03 %.

Baunegård ApS
Fredensborg Kongevej 49
2980 Kokkedal

Hovedaktionær er selskabets stifter, Richard Bunck, der via det 100 %-ejede og kontrollerede holdingselskab, Baunegård ApS, ejer 55,75 % af aktiekapitalen.

Bestyrelsen og direktionens aktiebesiddelser i North Media A/S pr. 31. december 2017 :
Bestyrelsen Stk.
Richard Bunck
(inkl. Baunegård ApS)
11.179.832
Peter Rasztar 0
Steen Gede 1.170
Ulrik Holsted-Sandgreen 0
Total 11.181.002
Direktionen Stk.
Kåre Stausø Wigh 80.000
Mads Dahl Andersen 171.418
Gorm Wesing Flyvholm 6.000
Henrik Løvig Jensen 0
Søren Jacob Frederik Holmblad 3.486
Total 263.904

Ledelsen

Selskabets bestyrelse og direktion eksklusive Richard Bunck
kontrollerede ultimo 2017 265.074 stk. aktier svarende til
1,32 % af aktiekapitalen.

Børsværdi

Børsværdien af selskabets aktier var ved regnskabsårets
slutning den 31. december 2017 opgjort til 705,9 mio. kr.

Kontakt med investorer

North Media A/S fører en åben og ensartet dialog med
investorer og analytikere, således at aktiemarkedet kan få
den bedst mulige og mest retvisende information om selskabet.

Der afholdes møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere
og andre interesserede.

Kontakt North Media vedrørende Investor Relations