IR Politik

Politik for investor relations, kommunikation og primære interessenter i North Media A/S

IR- og kommunikationspolitikken har overordnet til formål at sikre en ensartet og stringent kommunikation til alle koncernens såvel interne som eksterne interessenter med forankring i koncernens idegrundlag, som er ”at formidle tilbud og information til forbrugerne”. Politikken skal også sikre, at koncernen kommunikerer gennem de rigtige kanaler og er i besiddelse af de rigtige redskaber til at kommunikere professionelt med alle, der ønsker dialog og kontakt med koncernen.

IR-politik

Med udgangspunkt i børsretslige regler for selskaber noteret på NASDAQ OMX Copenhagen ønsker koncernen at praktisere åbenhed om sine aktiviteter og dis-positioner. Der er etableret forretningsgange, som tilsikrer, at alle væsentlige oplysninger straks offentliggøres fyldestgørende i fondsbørsmeddelelser, som er tilgængelige på både dansk og engelsk på selskabets hjemmeside www.northmedia.dk. Koncernen udsender årsrapport og halvårsregnskab.

Med IR-politikken er det koncernens mål, at der er et højt kendskab til koncernen og stor interesse for handel med koncernens aktie, at sikre ligebehandling af alle aktører på markedet samt ikke mindst at sikre, at værdiskabelsen i koncernen kan ses i den aktuelle kursfastsættelse.

Kommunikationspolitik

Koncernen ønsker gennem sin kommunikation at skabe et troværdigt billede af koncernens resultater og aktiviteter – såvel internt som eksternt – samt sikre accept og forståelse for koncernens dispositioner. Gennemsigtighed samt åben og tillidsfuld dialog om koncernens forhold er nøgleord i koncernens kommunikation, som kun begrænses af lovgivning, børsretlige regler og konkurrencemæssige forhold.

Interessentpolitik

Kontakten til forbrugerne, læserne og internetbrugerne bliver som udgangspunkt varetaget af koncernens relevante medier, mens relationer til aktionærer, investorer og analytikere, medarbejdere, kunder og øvrige forretningsforbindelser, myndigheder og medier varetages af koncernledelsen. Koncernen betragter et godt forhold til alle interessenter som en forudsætning for koncernens langsigtede udvikling og værdiskabelse. Nedenfor er angivet, hvorledes der arbejdes med relationen til koncernens primære interessenter:

Interessenternes rolle og betydning for koncernen

Koncernen ønsker at indgå en åben, aktiv og konstruktiv dialog med alle eksterne og interne interessenter og arbejder løbende for at sikre, at interessenternes interesser og roller respekteres. Koncernen har derfor som en væsentlig del af kommunikationspolitikken udarbejdet en interessentpolitik, der omhandler generelle relationer til koncernens interessenter og sætter rammerne for, hvordan koncernen med respekt for lovgivningen forholder sig til sine interessenter.

 

Forbrugerne, læsere og internetbrugere

Koncernen bestræber sig på at have gennemsigtige forretningsgange og klar ansvarsfordeling i relation til forbrugere, læsere og internetbrugere. Formidlingen af tilbud og information skal være enkel og dialogen præcis og professionel, ligesom henvendelser skal besvares hurtigt og i klart sprog.

Aktionærer, investorer og analytikere

Koncernen bestræber sig på at føre en aktiv IR-politik med en åben og ensartet dialog med aktionærer, investorer og analytikere, så aktiemarkedet kan få den bedst mulige og mest retvisende information om koncernen og dermed give en fair værdiansættelse af selskabets aktier. Der holdes løbende møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. Koncernen holder årligt flere større præsentationer i Danmark. IR-ansvarlig er den Ordførende koncerndirektør & CFO.

Medarbejdere

Koncernen ønsker både på kort og lang sigt at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Sikring af viden, videndeling og relevant information er nøgleord i forholdet til medarbejderne. Konkurrencedygtige ansættelsesforhold og fokus på videreuddannelse er også med til at tiltrække og fastholde velkvalificerede medarbejdere. Koncernens medarbejdere bliver løbende informeret om koncernens og datterselskabernes aktiviteter og strategi. Koncernens intranet er den centrale platform for koncernens interne information suppleret med jævnlige informationsmøder med deltagelse af nærmeste og øverste ledelse.

Kunder og øvrige forretningsforbindelser

Koncernen bestræber sig på at være synlig inden for sine forretningsområder med henblik på at fastholde og tiltrække nye kunder og fremstå som en troværdig samarbejdspartner over for leverandørerne. Koncernen lægger vægt på at besvare henvendelser hurtigst muligt og at afstemme kontakten med kunderne og øvrige forretningsforbindelser i forhold til de samarbejdsmuligheder, der foreligger, så koncernen fremstår effektiv og professionel.

Myndigheder og medier

Koncernen bestræber sig på at være åben og konstruktiv i forhold til omverdenen inden for de rammer, der er opstillet af NASDAQ OMX Copenhagen.

Godkendelse

Politikken for investor relations og kommunikation er godkendt af North Media A/S’ bestyrelse den 1. november 2017.