Revisionsudvalg

Revisionsudvalg

Bestyrelsen har nedsat et revisionsudvalg til at føre tilsyn med bl.a. regnskabsaflæggelsen. Revisionsudvalget består af to medlemmer fra North Medias bestyrelse. Medlemmer udpeges af North Medias bestyrelse for en periode på 2 år på skift. Revisionsudvalget udgøres af bestyrelsens næstformand Peter Rasztar, der er formand for revisionsudvalget og af Steen Gede.

Udvalgets medlemmer skal have regnskabs- eller revisionsmæssig indsigt samt erfaring med børsnoterede selskabers forhold, ligesom revisionsudvalgets medlemmer skal være uafhængige jf. definition i anbefalinger for god selskabsledelse. Bestyrelsen udpeger formanden for revisionsudvalget.

Revisionsudvalget mødes mindst to gange årligt i forbindelse med den eksterne revisions forberedelse af revisionsprotokoller for henholdsvis den løbende revision og statusrevisionen af årsrapporten. Revisionsudvalget mødes derudover efter behov.

Revisionsudvalgets primære opgaver er, på vegne af bestyrelsen, at overvåge og føre tilsyn med de finansielle oplysninger i ekstern regnskabsrapportering eller anden væsentlig finansiel rapportering samt at sikre overholdelsen af gældende lovgivning, standarder og andre krav til rapporteringen. Endvidere gennemgår og vurderer revisionsudvalget mindst en gang om året de interne kontrolprocedurer med henblik på at vurdere kontrollernes hensigtsmæssighed og/eller eventuelle svagheder. Revisionsudvalget behandler tillige den eksterne revisors revisionsplan og gennemgår den tilhørende revisionsaftale og honorering samt revisionens management letters og protokollater.

Kommissorium for Revisionsudvalget i North Media A/S’ bestyrelse 2017

Kommissorium for Revisionsudvalget i North Media A/S’ bestyrelse 2018