Vedtægter for North Media A/S

Download som PDF

1.1
Selskabets navn er North Media A/S.

2.1

Selskabets formål er at besidde ejerandele i virksomheder, der driver distributions- og medievirksomhed, herunder frembringelse og salg af digitale produkter og serviceydelser, formueanbringelse i værdipapirer samt anden med disse formål beslægtet eller afledet virksomhed.

3.1

Selskabets selskabskapital andrager DKK 100.275.000,00, fordelt på aktier á DKK 5,00.

3.2

Selskabskapitalen er fuldt indbetalt.

3.3

Selskabets aktier er udstedt gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21599336. Rettigheder vedrørende aktierne anmeldes til VP Securities A/S.

4.1

A. Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 25. marts 2026 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 25.000.000,00. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse skal ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer og til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi.

B. Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 25. marts 2026 ad én eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 25.000.000,00. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse skal ske med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer.

C. Forhøjelser af Selskabets aktiekapital i henhold til pkt. 4.1.A og 4.1.B oven for kan tilsammen ikke overstige nominelt DKK 25.000.000,00.

 

4.2

Aktier, tegnet i medfør af § 4.1, skal være omsætningspapirer og lyde på navn. I øvrigt skal aktierne være stillet som de hidtidige aktier.

5.1

På selskabets ordinære generalforsamling afholdt den 3. april 2009 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til, at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte.

6.1

Selskabets aktier skal lyde på navn og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Aktierne kan ikke transporteres til ihændehaver.

 

6.2

Selskabets aktier er omsætningspapirer.

 

6.3

Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

 

6.4

Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvis.

 

6.5

Ingen aktier har særlige rettigheder.

 

6.6

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der føres en ejerbog indeholdende en fortegnelse over samtlige aktier i selskabet. Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27088899, hvor ejerbogen skal være tilgængelig i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven.

Generalforsamlingen

7.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender indenfor de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser.

 

7.2

Selskabets generalforsamlinger afholdes på et af bestyrelsen valgt sted i Storkøbenhavn. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

 

7.3

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning af generalforsamlingen, eller når bestyrelsen eller de generalforsamlingsvalgte revisorer finder det hensigtsmæssigt, eller hvis begæring herom fremsættes af aktionærer, der tilsammen repræsenterer 5 % af selskabets samlede selskabskapital. Begæringen skal over for bestyrelsen fremsættes skriftligt og angive det emne, der ønskes behandlet.

 

7.4

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 3 ugers og højst 5 ugers varsel ved almindeligt brev eller via elektronisk kommunikation jf. §§ 7.6 – 7.8 til de i ejerbogen noterede aktionærer samt ved bekendtgørelse på selskabets hjemmeside. Indkaldelsen skal angive dagsordenen samt, hvis der foreligger forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændringer, tillige en angivelse af disse og af forslagenes væsentligste indhold.

 

7.5

Enhver aktionær er berettiget til at begære bestemte emner, herunder forslag, behandlet på selskabets generalforsamling.

Aktionærerne har krav på at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på generalforsamlingen, såfremt bestyrelsen skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før afholdelsen af generalforsamlingen.

 

Elektronisk kommunikation

7.6

Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om anvendelse af elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne (elektronisk kommunikation) i stedet for fremsendelse eller fremlæggelse af papirbaserede dokumenter. Bemyndigelsen omfatter følgende dokumenter: indkaldelser til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, regnskabsmeddelelser, årsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, selskabsmeddelelser, finanskalender, generalforsamlingsreferater, tegningslister, prospekter og adgangskort, samt øvrige generelle oplysninger fra selskabet.

 

7.7

Eventuelle oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk kommunikation samt øvrige tekniske oplysninger af relevans vil kunne findes på selskabets hjemmeside. 

 

7.8

Alle navnenoterede aktionærer skal på opfordring fra bestyrelsen, oplyse deres elektroniske postadresse til selskabet og løbende ajourføre denne. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Selskabet kan til enhver tid i det konkrete tilfælde vælge tillige at kommunikere med aktionærerne med almindelig brevpost. Selskabet kan for en periode indgå en ordning med konkrete aktionærer, hvorefter der med disse kommunikeres med almindelig brevpost.

 

Elektronisk generalforsamling

7.9

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

 

7.10

Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

 

7.11

Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling. Aktionærerne afholder selv egne omkostninger, til brug for deres deltagelse i elektronisk generalforsamling.

 

7.12

I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

 

7.13

Aktionærernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

 

7.14

Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og aktionærerne i overensstemmelse med vedtægternes §§ 7.6-7.8, i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.

8.1

Senest 3 uger før afholdelse af en generalforsamling gøres følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på selskabets hjemmeside:

(1) Indkaldelsen

(2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen

(3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende den senest reviderede årsrapport

(4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag

(5) Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på hjemmesiden, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.

 

8.2

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Forelæggelse af ledelsens beretning for det forløbne år.

2. Fremlæggelse af revideret årsrapport samt beslutning om godkendelse af årsrapporten.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Fremlæggelse af vederlagsrapport samt beslutning om godkendelse af vederlagsrapporten.

5. Forslag fra bestyrelsen eller eventuelle forslag fra aktionærerne.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

9.1

Hvert aktiebeløb på DKK 5,00 giver én stemme.

 

9.2

En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren har anmodet om adgangskort til den pågældende generalforsamling senest 3 dage forud for afholdelsen.

 

9.3

Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som pr. registreringsdatoen har givet behørig meddelelse med henblik på indførsel i ejerbogen.

 

9.4

Enhver aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan i øvrigt møde sammen med en rådgiver. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret. Fuldmagter til selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end et år og kan kun gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden. Når fuldmagten er udstedt med henblik på en eller flere bestemte generalforsamlingsbeslutninger, skal fuldmagten – i tilfælde af at vedtagelse kræver yderligere ekstraordinær generalforsamling – tillige anses at omfatte denne.

 

9.5

Samtlige bestyrelsesmedlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen.

 

9.6

Værger, repræsentanter for boer og andre legale repræsentanter kan mod behørig legitimation løse adgangskort og udøve stemmeret efter foranstående regler.

 

9.7

Repræsentanter for pressen har adgang til at overvære generalforsamlingen.

10.1

Selskabets generalforsamlinger ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dennes resultater, for så vidt dirigenten ikke måtte finde anledning til at henvise spørgsmålet til generalforsamlingens afgørelse.

 

10.2

På generalforsamlingen afgøres alle anliggender ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller nærværende vedtægter.

 

10.3

Til vedtagelse af forslag om ændringer af disse vedtægter eller selskabets opløsning eller fusion med et andet selskab kræves dog et stemmeflertal på 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. Hvis forslag om vedtægtsændring, fusion eller opløsning, ikke er stillet eller tiltrådt af bestyrelsen, kræves yderligere, at mindst halvdelen af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen.

 

10.4

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

 

10.5

Ændringer og tilføjelser, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen måtte kræve som vilkår for registrering af vedtægtsændringer besluttet af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen foretages uden generalforsamlingens samtykke.

11.1

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer, efter generalforsamlingens nærmere bestemmelse.

 

11.2

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand, der fungerer ved formandens forfald.

 

11.3

Valg sker for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

11.4

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

 

11.5

Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

12.1

Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1 til 6 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabet, hvoraf den ene skal ansættes som administrerende direktør.

13.1 Der er på selskabets generalforsamling vedtaget overordnede retningslinjer for eventuel tildeling af aktieoptioner og for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion.

14.1

Selskabet tegnes af Richard Gustav Bunck alene, eller af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med to direktører.

 

14.2

Bestyrelsen kan meddele enkel eller kollektiv prokura.

15.1

Selskabets årsrapport revideres af ét på generalforsamlingen valgt revisionsselskab, hvor regnskabet revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer. Revisionsselskabet vælges for et år ad gangen.

16.1

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. marts 2021. Som dirigent: Jacob Kornerup.