Aktieinformation

Kapital- og aktiestruktur

North Media A/S’ aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. Fordelt på 20.055.000 stk. aktier a nominelt 5,00 kr., der er fuldt indbetalt. Aktierne er noteret på NASDAQ Copenhagen under koden NORTHM og med ISIN kode DK0010270347. Hver aktie har én stemme, ingen aktier er tillagt særlige rettigheder, og der er ingen indskrænkning i akternes omsættelighed.
North Media fokuserer på den langsigtede værdiskabelse og et stabilt afkast af den investerede kapital. North Media prioriterer at skabe grundlag for et direkte afkast til vores aktionærer og samtidig fastholde et stærkt kapitalberedskab, som giver handlefrihed.

Aktiekursudvikling

Bemyndigelse

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 25 mio. kr. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier.

Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 25. marts 2026.

Egne kapitalandele

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade North Media A/S erhverve egne aktier med en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på fem år indtil den 27. marts 2025.

Selskabets beholdning af egne kapitalandele var den 18. oktober 2023 på 2.085.097 stk. svarende til 10,40 % af aktiekapitalen.

Aktionærer

Hovedaktionær er selskabets stifter, Richard Bunck, der via det 100 %-ejede og kontrollerede holdingselskab, Baunegård ApS, ejer 56,56% af aktiekapitalen. Desuden ejer North Media A/S, 10,40 % egne aktier. Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til selskabslovens § 56:

Baunegård ApS
Fredensborg Kongevej 49
2980 Kokkedal
North Media A/S
Gladsaxe Møllevej 28
2860 Søborg

Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser

Bestyrelsen Antal stk. primo 2024 Ændringer 2024 Antal stk. 31.03.2024
Ole Elverdam Borch 35.000 0 35.000
Richard Bunck (v/ Baunegård ApS) 11.343.540 0 11.343.540
Ulrik Holsted-Sandgreen 0 0 0
Ulrik Falkner Thagesen 23.750 0 23.750
Ann-Sofie Østberg Bjergby 0 0 0
Bestyrelsen i alt 11.402.290 0 11.402.290
Direktionen Antal stk. primo 2024 Ændringer 2024 Antal stk. 31.03.2024
Lasse Ingemann Brodt 36.000 -6.000 30.000
Kåre Stausø Wigh 100.000 0 100.000
Lisbeth Britt Larsen 12.000 13.000 25.000
Martin Frandsen Tobberup 10.000 7.114 17.114
Direktionen i alt 158.000 14.114 172.114

Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser

Bestyrelsen Antal stk. 30.06.2022 Antal stk. 31.03.2022 Antal stk. ultimo 2021
Ole Elverdam Borch 6.450
Richard Bunck (v/ Baunegård ApS) 11.179.832
Mads Dahl Møberg Andersen 485
Ulrik Holsted-Sandgreen 0
Thomas Weikop 4.082
Ulrik Falkner Thagesen 2.750
Ann-Sofie Østberg Bjergby
Bestyrelsen i alt 11.193.599
Direktionen Antal stk. 30.06.2022 Antal stk. 31.03.2022 Antal stk. ultimo 2021
Kåre Stausø Wigh 100.000
Lasse Ingemann Brodt 16.000
Henrik Løvig Jensen 24.755
Jannik Bray Christensen 16.000
Lasse Wulff Hansen 0
Direktionen i alt 156.755