Aktieinformation

Kapital- og aktiestruktur

North Media A/S’ aktiekapital udgør nominelt 100.275.000 kr. Fordelt på 20.055.000 stk. aktier a nominelt 5,00 kr., der er fuldt indbetalt.

Aktierne er noteret på NASDAQ Copenhagen under koden NORTHM og med ISIN kode DK0010270347. Hver aktie har én stemme, ingen aktier er tillagt særlige rettigheder, og der er ingen indskrænkning i akternes omsættelighed.
North Media fokuserer på den langsigtede værdiskabelse og et stabilt afkast af den investerede kapital. North Media prioriterer at skabe grundlag for et direkte afkast til vores aktionærer og samtidig fastholde et stærkt kapitalberedskab, som giver handlefrihed.

Aktiekursudvikling

Bemyndigelse

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 25 mio. kr.

Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier.

Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 25. marts 2026.

Egne kapitalandele

Bestyrelsen er bemyndiget til at lade North Media A/S erhverve egne aktier med en samlet værdi op til 15 % af selskabskapitalen i overensstemmelse med den gældende lovgivning herom. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er givet for en periode på fem år indtil den 27. marts 2025.

Selskabets beholdning af egne kapitalandele var den 31. marts 2021 på 1.909.000 stk. svarende til 9,52 % af aktiekapitalen.

Aktionærer

Hovedaktionær er selskabets stifter, Richard Bunck, der via det 100 %-ejede og kontrollerede holdingselskab, Baunegård ApS, ejer 55,75 % af aktiekapitalen.

Følgende aktionærer er optaget i selskabets fortegnelse i henhold til selskabslovens § 56:

Baunegård ApS
Fredensborg Kongevej 49
2980 Kokkedal

Bestyrelsens og direktionens aktiebesiddelser

<trclass=”alternate”>Richard Bunck
(inkl. Baunegård ApS)
1.179.832<trclass=”alternate”>Thomas Weikop0<trclass=”alternate”>Ole Elverdam Borch0

Bestyrelsen Antal stk. 30.06.2021 Antal stk. 31.03.2021 Antal stk. ultimo 2020
Ole Elverdam Borch 6.450 6.450 0
Richard Bunck (inkl.Baunegård ApS) 11.179.832 11.179.832 11.179.832
Ulrik Holsted-Sandgreen 0 0 0
Mads Dahl Møberg Andersen 43.385 43.385 170.385
Thomas Weikop 4.082 4.082 0
Ulrik Falkner Thagesen 2.750 2.750 0
Ann-Sofie Østberg Bjergby 0 0 0
Total 11.236.499 11.229.667 11.357.049
Direktionen Antal stk. 30.06.2021 Antal stk. 31.03.2021 Antal stk. ultimo 2020
Kåre Stausø Wigh 100.000 100.000 80.000
Lasse Ingemann Brodt 36.000 36.000 20.000
Henrik Løvig Jensen 24.755 24.755 8.755
Jannik Bray Christensen 16.000 16.000 0
Total 176.755 176.755 108.755