Privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK

North Media A/S
Gladsaxe Møllevej 28
2860 Søborg
DK
CVR-nr.: 66590119

 

Dette er version 2, som sidst er opdateret den 02.07.2022 13:30.

 

1. INLEDNING 

1.1. Denne persondatapolitik (”Politikken”) beskriver, hvordan North Media A/S (”os”, ”vi” eller ”vores”) behandler dine personoplysninger på hjemmesiden.

1.2. Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) (”GDPR”) og reglerne heri om oplysningspligt.

 

2. TYPER AF PERSONOPLYSNINGER SOM BEHANDLES

2.1. Hjemmeside
Når du besøger vores hjemmeside www.northmedia.dk sender den browser, som du bruger på din enhed, automatisk IP-adressen på den internetforbundne enhed, som besøger hjemmesiden:
1. Dato og tidspunktet for adgangen
2. Navn og URL på den fil, der hentes
3. Den hjemmeside/applikation, som blev brugt til at få adgang (referer-URL), den browser, du bruger, og eventuelt operativsystemet på din internetforbundne computer samt navnet på din internetudbyder

Hvis du er kunde/ samarbejdspartner/leverandør indsamler og behandler vi følgende personhenførbare data om dig:
– Almindelige kontaktoplysninger om kunder/samarbejdspartnere/leverandører og deres kontaktpersoner og øvrige kunde-/leverandørhenvendelser. Oplysninger om kontaktpersoner kan stamme fra arbejdsgiveren eller fra dig selv. Herudover registrerer vi lovpligtige oplysninger om samarbejdspartnere og deres medarbejdere.

Hvis du søger et job hos os, indsamler vi og behandler følgende persondata.
Når du ansøger om et job hos North Media, vil vi behandle en række personoplysninger om dig. Vi behandler de personoplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre bilag, som du har vedlagt din ansøgning. Vi behandler også de oplysninger, som du selv oplyser under en eventuel ansættelsessamtale.

I nogle tilfælde vil du blive bedt om at gennemføre en personligheds- og færdighedstest som en del af rekrutteringsprocessen. Resultatet anvender vi som et
element i vores vurdering af, om du har den rette profil til den konkrete stilling.

North Media ønsker ikke at behandle oplysninger om dit cpr-nummer eller andre særligt følsomme oplysninger (helbredsoplysninger, seksuelt tilhørsforhold mv) i
ansættelsesprocessen. Vi beder dig derfor slette dit cpr-nummer og andre særligt følsomme oplysninger, hvis de fremgår af de dokumenter, du vil sende til os.

2.2. Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

 

3. FORMÅL MED BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

3.1. Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:
a) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i
forbindelse med søgsmål.
Hjemmeside
På vores hjemmesides server lagres oplysningerne midlertidigt i en såkaldt logfil til brug for følgende formål:
1. Sikring af en smidig etablering af forbindelse
2. Analyse af systemets sikkerhed og stabilitet

Jobansøgere:
Formålet med behandlingen er at kunne vurdere og besvare din ansøgning.

 

4. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN AF PERSONOPLYSNINGER

4.1. Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:
a) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede
person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

Hjemmeside
Vores legitime interesse følger de ovenfor anførte formål med databehandlingsaktiviteterne, samt det samtykke du har givet os via cookie samtykket du møder, når du starter med at surfe på vores hjemmeside, jævnfør databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Du bestemmer selv over dine data. Vi skal indhente dit samtykke for at kunne bruge/sætte cookies (dvs. placere cookies på din tablet/computer/telefon). Du har derfor, når du surfer på hjemmesiden, mulighed for at selv at give samtykke eller afvise de cookies, vi kan sætte på din enhed. Du kan afvise alle typer cookies på nær nødvendige cookies, som er nødvendige tekniske cookies der får vores hjemmeside til at fungere på din pc/tablet/mobiltelefon.

Kunde/ samarbejdspartner/leverandør:
Det juridiske grundlag for behandlingen af persondata stammende fra kunder/leverandører/samarbejdspartnere findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), hvor behandling er nødvendig/lovlig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, samt forfølgelse af en legitim interesse fra North Medias side, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f), hvilken består i at drive forretning.

Jobansøgere:
Det juridiske grundlag for behandlingen af dine persondata, vores legitime interesse, i ansættelsesprocessen findes i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f). Vores legitime interesse begrundes i at finde den bedst mulige ansøger til jobbet. I de tilfælde vil vi indhente referencer mv., hvilket sker på basis af dit skriftlige samtykke, som beskrevet i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

4.2. Fysisk besøgende på vores lokation. TV-overvågning
North Media foretager tv-overvågning af en række arealer, uden- og indendørs, på vores lokationer i Søborg. Det indebærer, at der optages (behandles)
personoplysninger af medarbejdere, gæster og andre der befinder sig på de overvågede områder. Dette har vi bl.a. mulighed for som følge af reglerne i tv-overvågningsloven. Formålet med tv-overvågningen er at forebygge og opklare kriminalitet.

Der foretages ikke overvågning af områder med almindelig færdsel. Overvågningen foretages med kameraer, der er aktive 24 timer i døgnet. Der er opsat behørig skiltning i receptionen og ved indgange/indkørsler til vores lokationer, samt ved de indendørs arealer der overvåges. Kun få, relevante medarbejdere har adgang til de optagelser, der er relevante for deres område.

Retsgrundlaget for TV-overvågningen
Retsgrundlaget for behandlingen er loven om TV-overvågning og databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. North Medias forfølger dermed den legitime interesse, at det er nødvendigt at behandle de pågældende personoplysninger med henblik på at forebygge og opklare kriminalitet samt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

 

5. VIDEREGIVELSE OG OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER 

5.1. Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det, herunder når det er relevant og på din og/eller den dataansvarliges eventuelle konkrete anmodning herom.

5.2. Databehandlere
For at kunne yde dig den bedste service anvender vi følgende databehandlere:
• Hostingleverandør
• It-systemer til brug for driften af North Media A/S (rekutteringssystem, e-mail distribution)
• G4S (TV overvågning)

5.3. Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

5.4. Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt

 

6. SLETNING OG OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER

6.1. Besøgende på vores hjemmeside:
Data om din onlineadfærd på vores hjemmeside slettes, når den ikke længere er relevant for sit formål og som udgangspunkt senest 24 måneder efter indsamlingen.

Kunder/samarbejdspartnere/leverandører og kontaktpersoner:
Oplysninger om kunder og kontaktpersoner hos disse slettes senest 2 år efter endt kundeforhold, medmindre der er en saglig grund til længere opbevaring, herunder verserende tvist. Bogføringsrelevante oplysninger opbevares dog i 5 år plus indeværende regnskabsår

 

7. DINE RETTIGHEDER

7.1. Som registreret person har du en række rettigheder:

7.1.1. Du har ret til at anmode om indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, formålet med behandlingen, og om vi videregiver personoplysningerne til andre.

7.1.2. Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger om dig.

7.1.3. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet visse af dine personoplysninger.

7.1.4. Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, sådan at vi kun opbevarer dine personoplysninger i en given periode.

7.1.5. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse imod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af årsager og forhold, der vedrører din særlige situation.

7.1.6. Du har ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse uden menneskelig indblanding, medmindre afgørelsen er nødvendig for din ansættelse hos os, eller foretagelsen af afgørelsen er hjemlet ved lov eller dit udtrykkelige samtykke.

7.1.7. Såfremt vi har indhentet dit samtykke til en del af vores behandling af dine per-sonoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af den be-handling, der er baseret på samtykket, inden tilbagekaldelsen.

7.2. Du har i visse tilfælde ret til såkaldt dataportabilitet af de personoplysninger, du har afgivet til os.

7.3. Du kan altid indgive en klage til Datatilsynet.

7.4. Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du eksempelvis har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

8. ÆNDRINGER TIL DENNE POLITIK

8.1. Vi forbeholder os retten til at ajourføre og ændre denne Politik. Hvis vi ændrer Politikken, ændrer vi datoen og versionen øverst i dokumentet. I tilfælde af væsentlige ændringer, vil vi meddele dette i form af en synlig meddelelse på vores hjemmeside, e-mail eller ved brug af andre kommunikationsmidler. 

 

9. KONTAKTINFORMATION

9.1. Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:
• er uenig i vores behandling eller du mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen
• har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller
• ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person. Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på Info@northmedia.dk.

9.1.1. Vi bestræber os på at imødekomme dine ønsker vedrørende vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du på trods heraf ønsker at indgive en klage, kan du gøre det ved at kontakte Datatilsynet. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.